„Spójrz na siebie” to formułka, której nie słyszymy w pozytywnych momentach. Zazwyczaj to spojrzenie ma podkreślić, że coś zrobiliśmy źle, fatalnie wyglądamy, albo mamy być porównywani do innych. W tej pracy chce wyjść poza negatywne skojarzenia. Zachęcam do spojrzenia na siebie z czułością i chęcią uczenia się od siebie nawzajem. W mojej pracy jako mała dziewczynka spoglądam na stronę, gdzie jestem już starsza i odwrotnie. Obie części pracy obserwują się nawzajem i uczą wzajemnego szacunku. Jedna nie powstałaby bez drugiej, dlatego nie mamy potrzeby nic zmieniać w przeszłości. Każda postać przenika drugą, przechodzą w siebie nawzajem. Czasem trochę się przysłaniają, jednak działają razem jako jedność.
--------
"Look at you" is a sentence we don't hear in positive moments. Usually this look is to emphasize that we have done something wrong, we look terrible, or we are about to be compared to others. In this work, she wants to go beyond negative associations. I encourage you to look at yourself with tenderness and willingness to learn from each other. In my work as a little girl I look to the side where I am older and vice versa. Both parts of the work observe each other and teach mutual respect. One wouldn't exist without the other, so we don't need to change anything in the past. Each character penetrates the other, they pass into each other. Sometimes they obscure each other a bit, but they work together as a unit
Back to Top