Foliowe woreczki pełne fragmentów codziennego życia. Reprezentują wspomnienia, które kolekcjonujemy w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. W każdym zamknięty jest kawałek tkaniny uzyskany za pomocą odkurzacza do kłaczków. Ci codzienni bohaterowie wyniesieni zostają do rangi eksponatu z podpisem wskazującym na ich źródło. Niektóre z tkanin pojawiają się kilka razy by podkreślić, że życie jest cyklem: sprawy przychodzą i odchodzą, czasem się powtarzają, ale już w minimalnie zmienionej formie. Każdy podpis wskazuje nie tylko na rzecz, ale na ładunek emocjonalny: czy daną rzecz lubię albo do kogo należy. W całości działają jak osobliwa kolekcja, a w pojedynkę jako mały skarb, który chowamy do szkatułki. Każdy woreczek udowadnia, że nawet jest coś się w naszej głowie zatarło – zniknęło, to opisane w nim rzeczy istniały i pomagają przywołać zamglone wspomnienia. Nawet jeśli rzeczy zamkniętych w tej kolekcji już dawno nie ma, to my wciąż jesteśmy i pamiętamy.
----------------------
Little plastic bags full of fragments of everyday life. They represent the memories that we collect in a dynamically changing reality. Enclosed in each is a piece of fabric get with a lint vacuum cleaner. These everyday heroes are taken out to the rank of an exhibit with a caption indicating their source. Some of the fabrics appear several times to emphasize that life is a cycle: things come and go, sometimes they repeat themselves, but in a minimally changed form. Each signature indicates not only the thing, but also the emotional load: whether I like the thing or who it belongs to. As a whole, they act as a peculiar collection, and individually as a small treasure that we hide in a box. Each bag proves that even something has blurred in our head - it has disappeared, the things described in it existed and help to bring back hazy memories. Even if the items contained in this collection are long gone, we are still here and remember.
Back to Top