„Pinch" nawiązuje do nazwy popularnego efektu, którego używamy podczas obróbki graficznej. Polega on na specyficznym wypaczeniu obrazu, powodując jego wklęśniecie lub wybrzuszenie. W hafciarskich tamborkach umieszczam portrety, które poddawane są działaniu tego efektu – jednak bez użycia komputera. Każdy z portretów symbolizuje konkretny etap ludzkiego „nadymania się”. Zmiana pozycji głowy, czy zastosowanie szycia, ma podkreślić nienaturalność tego procesu w naszym życiu. „Nadymanie się” trwa przez chwilę, po czym wypuszczone zostaje powietrze, a portrety przyjmują bardzo wiotką formę. Ostatni wizerunek nie jest naturalny. Charakteryzuje go zmiana mimiki – podkreślająca tym samym, że wcześniejsze „puszenie się” nie pozostaje bez echa dla późniejszego wyglądu człowieka – zewnętrznego i wewnętrznego.
----------
"Pinch" refers to the popular name that we use in graphic programs. It is based on a specific distortion of the image, causing its concavity or bulge. In embroidery tambours I placed portraits, which are subjected to the action of this effect – but without the use of a computer. Each of the portraits symbolizes a specific human stage of "inflating". Changing the position of the head, or sewing, has the unnatural nature of this process for our nature. "Puffing up" lasts for a moment, after which we release the air, the portraits take a very flaccid form. The last image is not natural. It is characterized by a change of facial expression - which emphasizes the fact that the earlier "frothing" does not remain unnoticed for the later appearance of the human - external and internal.
Back to Top