LITHO KIELCE 2021/2022

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
ART EXHIBITION BUREAU IN KIELCE
STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI W KRAKOWIE
INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL SOCIETY IN KRAKOW
oraz / and
Kurator wystawy / Curator of the exhibition: Stanisława Zacharko-Łagowska
Koordynator SMTG / oordinator SMTG: Mateusz Otręba

uprzejmie zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITOGRAFICZNEGO
have the honour to invite you to the opening of the post competition exhibition of
THE 3RD INTERNATIONAL LITHOGRAPHY COMPETITION
LITHO KIELCE 2021/2022
(oraz na ceremonię wręczenia nagród / and award ceremony)

13 maja (piątek) 2022 roku o godzinie 18
w Galerii Górnej i Dolnej BWA, ul. Kapitulna 2 w Kielcach

Award ceremony and exhibition opening will be held on
May 13, 2022 (Friday), at 18 p.m.
in The Upper Gallery and The Lower Gallery

ART EXHIBITION BUREAU IN KIELCE
Kapitulna Street 2, 25-011 Kielce
www.bwakielce.art.pl

Lito to po grecku kamień. Zawsze był symbolem bytu, spójności i siły. Jego twardość jest przeciwstawieniem rozpadu. Kamień używany w technice graficznej jest tego najlepszym przykładem. Stanowi trwały fundament, na którym mogą powstać wciąż nowe dzieła artystyczne. Grube prostokątne bryły wydają się niezniszczalne, a proces polerowania przygotowujący nową prace, tylko „odmładza” ich strukturę.

Przystępując w tym roku do selekcji i wyboru najlepszych grafik nadesłanych do Kielc, wyobraziłem sobie wszystkie kamienie, które posłużyły do stworzenia tych unikatowych dzieł. A po drugiej stronie tego procesu jawi się wyobraźnia twórców, ulotna często nieokreślona, szukająca formy aby wyrazić to co niewyrażalne. I z tej dychotomii powstaje coś nowego – wspaniałego. Paradoksalnie trud włożony w przygotowania nowej matrycy wydaje się nieadekwatny do lekkości stworzonych prac. Twarde podłoże przemienia się w najdelikatniejszą strukturę artystyczną. Może dlatego litografia jest porównywana do malarstwa. I nie chodzi tu tylko o możliwość ukazania gestu, lecz o bardzo bliski kontakt twórcy z materią.

Dzięki temu w prezentowanym zestawie mamy zarówno tradycyjne rozwiązania, jak i bardzo nowatorskie, przekraczające dotychczasowe myślenie o warsztacie litograficznym. Możemy więc być spokojni o twórczą rolę grafiki w świecie sztuki.

To święto nie było by możliwe bez wspaniałej organizacji tej imprezy. Upoważniłem się do takiego stwierdzenia, ponieważ już drugi raz z rzędu biorę udział jako juror w szacownych obradach. Nie mogę, zresztą nie chcę nie wspomnieć o roli Pani dyrektor Stanisławie
Zacharko-Łagowskiej, która jest pomysłodawcą tego triennale. Bez jej zaangażowania i tytanicznej pracy nie udało by się stworzyć międzynarodowej cyklicznej imprezy, której zasięg i rozpoznawalność jest coraz większa. Mam nadzieję, że za trzy lata będziemy mogli znów skonfrontować w Kielcach przekrój najnowszych zjawisk w graficznej sztuce litografii.

Mateusz Otręba – Juror konkursu
2022 Kraków

Artysta grafik. Od 2016 – doktor habilitowany w dyscyplinie artystycznej grafika. Od roku 2007 prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Lito means stone in Greek. It has always been a symbol of being, cohesion and strength. Its hardness stands in opposition to decay. The stone used in graphic technology is a prime example. It provides a solid foundation on which new artistic works can be created again and again.The thick rectangular blocks seem indestructible, and the polishing process that prepares the new work only „rejuvenates” their structure.

When I started this year to select and choose the best graphics sent to Kielce, I imagined all the stones that were used to create these unique works. Moreover, on the other side of this process is the imagination of the artists, ephemeral and often undefined, looking for a form to express the inexpressible. Moreover, from this dichotomy, something new – wonderful – is created. Paradoxically, the effort put into preparing the new matrix seems inadequate to the lightness of the works created. The hard ground is transformed into the most delicate artistic structure. Perhaps, this is why lithography is compared to painting. Furthermore, it is not only about the possibility of showing a gesture but about the very close contact between the artist and the matter.

As a result, we have both traditional solutions and very innovative ones in the presented set, exceeding the previous thinking about the lithographic workshop. So we can be confident about the creative role of printmaking in the art world.

This celebration would not have been possible without the wonderful organisation of this event. I have authorised myself to make such a statement because this is the second time in a row that I have taken part as a juror in the esteemed deliberations. I cannot, and indeed do not wish to, fail to mention the role of Director Stanisława Zacharko-Łagowska, who is the originator of this triennial. Without her commitment and titanic work, it would not have been possible to create an international cyclical event whose reach and recognition are growing. I hope that in three years, we will again be able to confront in Kielce a cross-section of the latest phenomena in the graphic art of lithography.

Mateusz Otręba – Juror of the competition
2022 Cracow

Graphic Artist. 2016: postdoctoral degree in graphic arts. Since 2007 has been running the studio of drawing for the first year students at the Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Printing.

Comments: 2

  1. 不知道说啥,开心快乐每一天吧!

  2. 1xBet является очень известных на рынке. https://bet-promokod.ru/ Большой выбор спортивных и киберспортивных событий, множество открытых линий, самые высокие коэффициенты. Кроме того, БК имеет широкий функционал и немногие дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя их, вы можете получить настоящие деньги, не внося абсолютно никаких средств. Это реально! Узнать последний промокод вы можете прямо сейчас, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.